Privacy Policy

Privacy Policy Contentoo B.V.

Dit is de Privacy Policy van Contentoo B.V. (hierna te noemen “Contentoo”, “wij,” “ons” of “onze”). Contentoo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66406234. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website www.contentoo.co (de “Website”). Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze welke in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Door het gebruiken van onze Website, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website (“Gebruikers”).

 Wat voor gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende gegevens die u ons verstrekt:

 1. naam;
 2. bedrijfsnaam;
 3. telefoonnummer;
 4. adres;
 5. BTW-nummer;
 6. bankrekeningnummer;
 7. KvK-nummer;
 8. gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres wanneer u zich registreert voor een Contentoo account;
 9. profiel-informatie die u verstrekt via uw account;
 10. communicatie tussen Contentoo en u (wij mogen u dienst-gerelateerde e-mails sturen). 

Log file informatie

Wij verzamelen informatie die uw browser stuurt wanneer u onze Website bezoekt. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

Analytische diensten

Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends van de Website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door uw computer of andere apparaten, onze Website, de webpagina’s die uw bezoekt, add-ons en door andere informatie die ons helpen bij het verbeteren van onze Website. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Google analytics installeert een permanente cookie op uw web browser om u te identificeren. De cookie kan door niemand anders dan Google worden gebruikt. Google’s bevoegdheid om informatie te gebruiken en delen wordt beperkt door de ‘Google Analytics Terms of Use’ en de ‘Google Privacy Policy’. U kunt voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen.

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Website te ondersteunen en verbeteren door:

 1. informatie te onthouden, zodat een bezoeker niet steeds opnieuw hoeft in te loggen
 2. het verbeteren en testen van de doeltreffendheid van de website;
 3. de bezoeker toegang te geven tot zijn informatie nadat de bezoeker is aangemeld;
 4. de statistieken in kaart te brengen, zoals het totaal aantal bezoekers en verkeer op de website;
 5. technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren;
 6. nieuwe producten en functies te testen of te ontwikkelen;
 7. de bezoeker te informeren over de acceptatie van zijn bestelling;
 8. de bezoeker te informeren over het verloop van zijn bestelling.

Communicatie

Wij mogen uw informatie gebruiken om uw te contacteren met nieuwsbrieven of marketing- en promotiedoeleinden die voor u interessant kunnen zijn. U kunt zich afmelden voor deze communicatie door op afmelden te klikken.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Algemeen
Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.

Zeggenschapswijziging
Wanneer Contentoo, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Policy moeten opvolgen.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade
Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kunnen worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

Beveiliging en veiligheid

Contentoo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd (zoals het aanvragen van een uniek wachtwoord). Echter, Contentoo kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het handhaven van uw unieke wachtwoord en account-informatie en voor het beheren van de e-mails tussen u en Contentoo. Wij zij niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

Internationale overdraging

Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die buiten Nederland bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de wet, bewaart Contentoo persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden.

Inzage, correcties en recht van verzet

Wanneer u inzage wilt tot uw gegevens of als u uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen indien deze onjuist, irrelevant of onvolledig zijn, dan kunt u contact opnemen met Contentoo door een e-mail te sturen naar support@contentoo.co of een brief sturen aan: Contentoo B.V., John M. Keynesplein 12-46, A-toren, 4e etage, L.4K.3, 1066 EP Amsterdam.

Applicaties, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan regels en beleid.

Privacy van minderjarigen

Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 18 jaar (“Minderjarigen”). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van Minderjarigen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw toestemming persoonlijke gegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact met ons opnemen via support@contentoo.co.

Wijzigingen

Contentoo kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met Contentoo door een e-mail te sturen naar support@contentoo.co

 

Privacy Policy Contentoo B.V.

This is the Privacy Policy of Contentoo B.V. (from here on to be referred to as “Contentoo”, “we”, “us” or “ours”). Contentoo is registered with the Kamer van Koophandel (Dutch Chamber of Commerce) with reference number 66406234. This Privacy Policy explains how we collect, use, share and protect data in relation to our website www.contentoo.co (the “Website”). Processing of personal details take places in a way which is in accordance with the Dutch Privacy Law ‘Wet Bescherming Persoonsgegevens’.
By using our Website, you agree with and understand the collecting and using of information in accordance with this privacy policy. Our Privacy Policy applies to all visitors, users and others who have access to our Website (“Users”).

 What kind of data do we collect?

We collect the below details that you provide us:

 1. name;
 2. company name;
 3. phone number;
 4. postal address;
 5. BTW-number (Dutch Vat tax-number);
 6. Bank account number;
 7. KvK-number;
 8. User name, password and e-mail address when you register for a Contentoo-account;
 9. profile-information that you provide through your account;
 10. communication between Contentoo and you (we have the right to send you service-related emails). 

Logfile information

We collect information that your browser sends when you visit our Website. This logfile can contain information like your IP-address, browser-type, browser-version, which pages on our Website you visit, the time and date of your visit, the time you spend on these pages and other statistics.

Analytical services

We use analytical services from third parties. These help us to measure traffic to our Website and trends on our Website. These tools collect information that has been sent by your computer or by other devices, by our Website, by the pages you visit, by add-ons and by other information that helps us with improving our website. These tools use ‘cookies’. These are simple text files that are stored on your hard disk or in your computer memory. Cookies cannot harm your computer or the files that are on it.

Cookies anonymously collect information about your log-information and your log-behaviour. Google analytics installs a permanent cookie on your web browser to identify you. This cookie can be used by no one else but you.

Google’s authority to collect and share information is limited by the ‘Google Analytics Terms of Use’ and the ‘Google Privacy Policy’. You can prevent Google Analytics from recognizing you by disabling your cookies.

How do we use this information?

We use all information we collect to support and improve our Website by:

 1. remembering information, so that a visitor does not have to log in time and time again
 2. improving and testing the Website’s effectiveness;
 3. providing the user access to his information as soon as he has logged in;
 4. listing the statistics, like the total amount of visitors and traffic to the Website;
 5. fixing or diagnosing technical errors;
 6. developing new products and applications;
 7. informing the visitor about the confirmation of his order;
 8. informing the visitor about the  status of his order.

Communication

We have the right to use your information to contact you with newsletters or marketing- and promotional materials that can be of interest to you. You can unsubscribe from these communications by clicking ‘unsubscribe’.

How is this information shared?

General
We will not rent or sell your (personal)details to third parties.

Change of management
If Contentoo, or part of it, would be sold or handed over, or if any of our components ends up with a different organisation (for example due to a merger, a buyout, a bankruptcy, a dissolution or liquidation), then details that have been collected via the Website will be part of the bought or inherited business. The buyer and/or new owner will then have to follow the rules of this Privacy Policy.

Legal request and prevention of damage
In case of a legal request we have the right to access your information and save this and/or share it to comply with a legal request (like a warrant, a court order or a subpoena). We also have the right to save and/or share your information when we believe this is necessary to trace, prevent and broach fraud or other illegal activities and to protect you, ourselves and others.

Information we receive about you can be opened, processed and saved for a prolonged period of time if this is necessary due to a legal request or obligation, due to an investigation relating to out terms and conditions, due to policy or in order to prevent damage in any other way.

Safety and Security

Contentoo has taken appropriate technical and organisational measures to protect your details against theft or any other form of illegal processing. We use safety measures to ensure information through the Website is secured (like requesting a unique password). That said, Contentoo cannot guarantee the information on the Website cannot be opened, disclosed, altered or destroyed. You are at all times responsible for maintaining your unique password and for managing the e-mails between yourself and Contentoo. We are not responsible for functionality, privacy or security measures of any other organisation.

International transmission

Your information can be transmitted and maintained on computers and/or servers located outside the Netherlands, where regulation and laws regarding security of personal details could be different.

Retention period

In accordance with Dutch law, Contentoo will not keep your personal details on file for any longer than is necessary to fulfil the purposes for which they are collected or processed.

Access, amendments and right to object

If you wish to access your details, or if you wish to change your details or remove them in case they are not correct, irrelevant, or incomplete, then you can contact Contentoo by sending an e-mail to support@contentoo.co or by sending a letter to: Contentoo B.V., John M. Keynesplein 12-46, A-toren, 4e etage, L.4K.3, 1066 EP Amsterdam.

Applications, Websites and services run by third parties

We are not responsible for the acts of applications, websites or services of third parties which are linked to our Website, including the information or contents that comes along with them. Our Privacy Policy is does not apply when you use a link to get from our Website to a different application, website or service. Your acts on an application, website or service run by a third party, including those who have a link on our Website, is subject to regulation and policy.

Privacy of minors

Our Website does not ask specifically and knowingly for details of persons under the age of 18 (“Minors”). If we find out that we collected personal details from Minors without consent of a parent or legal guardian, then we will take steps to remove these details from our servers. If you suspect your child may have submitted personal details to us without your consent, then you can contact us at support@contentoo.co.

Amendments

Contentoo can amend or update this Privacy Policy from time to time. You are therefore advised to consult this Privacy Policy regularly. Amendments of this Privacy Policy will apply from the moment they have been published on this page.

Contact

If you have any questions about this Privacy Policy, then you can contact Contentoo by sending an e-mail to support@contentoo.co