Algemene Voorwaarden Contentoo B.V. voor Gebruikers

Dit zijn de algemene voorwaarden van Contentoo B.V. (“Contentoo”) voor Gebruikers (zoals hieronder gedefinieerd). Contentoo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66406234.

 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Contentoo verleent aan Gebruikers van de website contentoo.com (de “Website”), op elke overeenkomst die tot stand komt tussen Contentoo en een Gebruiker en tussen een Gebruiker en een Freelancer (zoals hieronder gedefinieerd) en alle rechtsbetrekkingen en (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien.
 2. Door gebruik te maken van de Website en de diensten van Contentoo wordt de gebondenheid aan deze algemene voorwaarden aanvaard.
 3. Onder “Gebruikers” wordt verstaan alle natuurlijke personen en alle rechtspersonen die de Website bezoeken, op de Website inloggen, en/of de op de Website verstrekte informatie gebruiken of delen, en/of informatie op de Website plaatsen.
 4. Onder “Freelancers”wordt verstaan alle natuurlijke personen en alle rechtspersonen die de Website bezoeken, op de Website inloggen, en/of de op de Website verstrekte informatie gebruiken of delen, en/of informatie op de Website plaatsen, die via de Website opdrachten aannemen en uitvoeren en Contentoo of de Gebruiker hiervoor factureren.De algemene voorwaarden van Contentoo zijn beschikbaar op de Website van Contentoo.
 5. De bovenstaande definities worden in deze algemene voorwaarden zowel in enkelvoud als in meervoud gehanteerd.

 Contentoo

Contentoo biedt een online platform, meer specifiek een online marktplaats, voor bedrijven, ondernemers en dienstverleners op tekstueel gebied of op andere gebieden van zakelijke en creatieve dienstverlening Contentoo verleent middels haar online platform/marktplaats de volgende diensten:

 • Contentoo adviseert bedrijven en ondernemers over oplossingen en producten op tekstueel gebied of op andere gebieden van zakelijke en creatieve dienstverlening.
 • Contentoo treedt op als intermediair tussen afnemers en aanbieders van voornoemde oplossingen en producten (hierna tevens te noemen: “de content” of “het contentproduct”), en koppelt aldus bedrijven en ondernemers aan tekstschrijvers, tekstbureaus of andere creatieve en zakelijke dienstverleners.
 • Contentoo verleent diensten richting afnemers (Gebruikers) en aanbieders (Freelancers) rondom de afhandeling van transacties die via het online platform/marktplaats tot stand zijn gekomen, waaronder op het vlak van logistieke en financiële afhandeling.
 • Contentoo verkoopt en levert tijd en ruimte voor publiciteit op websites en in andere media ter promotie van tekstschrijvers, tekstbureaus en/of zakelijke dienstverleners.

 Doel

De Website van Contentoo heeft als doel Gebruikers op een gemakkelijke en snelle manier aan goede content te helpen. Dat doet Contentoo door Gebruikers te koppelen aan Freelancers, waaruit Gebruiker een keuze kan maken en bij wie de Gebruiker gelegenheid heeft content te bestellen en af te nemen. Contentoo verzorgt de matching tussen Gebruiker en Freelancer en verleent diensten richting hen, waaronder diensten ten behoeve van de logistieke en financiële afhandeling van de tussen hen via Contentoo tot stand gekomen transacties.

Functie Website

Het is Gebruiker bekend dat Contentoo de bij haar in opdracht gegeven content niet zelf produceert. Contentoo is slechts intermediair (tussenpersoon) en koppelt de Gebruiker aan enkele voor hem geschikte Freelancers. De Gebruiker maakt vervolgens zelf een keuze uit dit aanbod van Freelancers. Als geen enkele Freelancer beschikbaar is of in staat is het door de Gebruiker gewenste contentproduct te leveren, heeft Contentoo het recht om zonder enige verdere verplichting, waaronder een verplichting tot schadeloosstelling, af te zien van de bemiddelingsopdracht van Gebruiker. Voor de Gebruiker geldt een overeenkomstig recht tot intrekking van een bemiddelingsopdracht voordat er een overeenkomst tussen hem en een Freelancer tot stand is gekomen.

 Gebruik Website

 1. Gebruiker dient bij het gebruik van de Website Nederlandse en andere van toepassing zijnde wet- of regelgeving in acht te nemen.
 2. Gebruiker mag het volgende niet via de Website verspreiden:
  1. Plagiaat en/of eerder gepubliceerde content;
  2. Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
  3. Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn;
  4. Ongevraagde reclame (spam);
  5. Foute of misleidende informatie; en/of
  6. Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere Gebruikers aan te richten.
 3. Gebruiker mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.
 4. Gebruiker mag geen andere Gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld, en dan uitsluitend via de mogelijkheden die de Website daartoe biedt.
 5. Indien Gebruiker melding wil maken van een andere Gebruiker die de Website misbruikt, kan Gebruiker een bericht sturen naar support@contentoo.com.
 6. Contentoo behoudt zich het recht voor de aan Gebruiker verstrekte informatie aan te passen of weg te laten, voordat deze kenbaar wordt gemaakt aan Gebruikers en/of op de Website wordt gepubliceerd.

Direct werken met Freelancer

Het is Gebruiker niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Contentoo een directe of alternatieve indirecte zakelijke relatie met Freelancer aan te gaan buiten Contentoo c.q. de Website om, gedurende een periode van drie jaar na het laatste contact tussen Gebruiker en Freelancer via Contentoo of de Website. Tot een directe zakelijke relatie behoort tevens een arbeidsrelatie. Indien Contentoo geen toestemming is gevraagd of heeft gegeven, heeft Contentoo, in geval van totstandkoming van een directe of alternatieve indirecte afnemer-leverancier relatie tussen Gebruiker en Freelancer, recht op een financiële compensatie door Gebruiker ter omvang van 25% van de in het kader van die relatie gefactureerde bedragen gedurende een periode van drie jaar na de totstandkoming van die directe of alternatieve indirecte relatie, waarbij Gebruiker zich verplicht om Contentoo hier volledig inzicht in en bewijs van te leveren. In geval van totstandkoming van een arbeidsrelatie tussen Gebruiker en Freelancer, heeft Contentoo recht op een eenmalige financiële compensatie door Gebruiker ten bedrage van € 10.000. Contentoo behoudt daarbij het recht voor tot het verhalen van volledige schadevergoeding op Gebruiker.

 Account 

 1. Gebruiker dient minstens 18 jaar oud zijn om een account op de Website aan te mogen maken en gebruik te mogen maken van de diensten van Contentoo.
 2. Gebruiker dient de inloggegevens van zijn account af te schermen voor anderen.
 3. Gebruiker dient zijn wachtwoord strikt geheim te houden. Contentoo mag ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met het account van Gebruiker, door, onder toezicht van, of met instemming van Gebruiker gebeurt.
 4. Indien Gebruiker denkt of weet dat zijn account misbruikt wordt of kan worden, dient Gebruiker dat zo snel mogelijk melden bij Contentoo. Contentoo zal in dat geval passende maatregelen nemen.
 5. De Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn gedrag en eventuele gegevens, tekst, bestanden, informatie, gebruikersnamen, beelden, foto’s, profielen, grafische kunst, werken waarop auteursrechten rusten, links en andere inhoud of materialen.
 6. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de (vertrouwelijke) gegevens die hij aan Contentoo verstrekt en voor het weglaten van (vertrouwelijke) gegevens. Contentoo adviseert en verzoekt de Gebruiker om uitsluitend die (vertrouwelijke) gegevens te vertrekken die strikt nodig zijn voor de Website of het Contentproduct.
 7. Contentoo is gerechtigd om naar eigen inzicht te bepalen of een account zal worden verstrekt.
 8. Contentoo heeft te allen tijde het recht om accounts, profielen, data en overige informatie aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft Contentoo het recht Gebruikers de toegang tot de Website te ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 9. Indien Contentoo van mening is dat Gebruiker de wet of deze algemene voorwaarden overtreedt, kan Contentoo de Gebruiker (deels) uitsluiten van de Website. Contentoo kan de Gebruiker bijvoorbeeld uitsluiten van de Website door:
  1. het account van Gebruiker te blokkeren of verwijderen; of
  2. onderdelen van de Website voor Gebruiker te blokkeren.

 Acceptatie van het contentproduct

Nadat het contentproduct ter beschikking is gesteld door Freelancer aan Gebruiker, kan deze door Gebruiker worden geaccepteerd. Contentoo draagt als intermediair geen enkele verantwoordelijkheid voor de geschiktheid van het contentproduct voor de door Gebruiker beoogde doel(en), en geeft derhalve ook geen garantie op het contentproduct. Mocht Gebruiker menen dat het contentproduct redelijkerwijs niet door hem geaccepteerd kan worden, dan dient hij dit binnen drie werkdagen na de ter beschikking stelling kenbaar te maken aan Freelancer en Contentoo. Zonder een dergelijke kenbaar making geldt het contentproduct drie werkdagen na de ter beschikking stelling als geaccepteerd. Het contentproduct geldt ook als geaccepteerd als het geheel of gedeeltelijk door Gebruiker is c.q. wordt gebruikt.

Eigendomsrecht

Als Gebruiker het contentproduct heeft geaccepteerd en volledig heeft betaald, kent de Freelancer de Gebruiker een geografisch en wat betreft tijd onbeperkt exclusief recht toe het geaccepteerde en betaalde contentproduct te gebruiken, te vermenigvuldigen, te verspreiden, publiekelijk voor de dragen, publiekelijk te reproduceren, op te slaan en aan te passen. Deze rechten zijn niet overdraagbaar en sublicentieerbaar.

Tarieven en betaling

 1. Alle prijzen gehanteerd c.q. gecommuniceerd door Contentoo zijn exclusief BTW.
 2. Betaling van facturen van Contentoo (al dan niet namens de Freelancer) dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
 3. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Gebruiker zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Gebruiker is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.
 4. Indien een Gebruiker in verzuim is, doordat bijvoorbeeld verschuldigde bedragen door Contentoo niet geïncasseerd kunnen worden, is Contentoo gerechtigd het account van de betreffende Gebruiker al dan niet tijdelijk te blokkeren danwel op te heffen.
 5. Door Contentoo of Freelancer gehanteerde c.q. gecommuniceerde tarieven kunnen in de navolgende gevallen worden verhoogd:
  1. In het geval van wettelijke prijsverhogingen, waarbij de prijsverhoging niet hoger zal zijn dan deze wettelijke prijsverhoging;
  2. Binnen drie maanden na de totstandkoming van een overeenkomst tussen Gebruiker en Freelancer terzake een te leveren contentproduct, indien dit het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; en/of
  3. Vanaf drie maanden na de totstandkoming van een overeenkomst tussen Gebruiker en Freelancer terzake een te leveren contentproduct, indien de verhoging niet onredelijk is.

 Aansprakelijkheid

 1. Contentoo is als intermediair geen partij bij de overeenkomsten die tussen Gebruikers en Freelancers tot stand komen en is dan ook niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen Gebruikers en Freelancers. In het geval van een conflict dienen Gebruikers en Freelancers dit zelf op te lossen. Waar mogelijk zal Contentoo zich inspannen om hierbij behulpzaam te zijn.
 2. Contentoo is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Contentoo en tot maximaal 25% van het bedrag dat in de betreffende factuur vermeld staat.
 3. Contentoo is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op de Website of die van:
  1. gelinkte websites, ook niet indien sprake is onvolkomenheden; en/of
  2. onjuistheden in de door ons beschikbaar gestelde informatie
 4. Contentoo is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen of het vanwege andere redenen voor enige duur niet beschikbaar zijn van de Website.
 5. Contentoo neemt voor de beveiliging van gegevens van Gebruikers en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van Contentoo kan worden verwacht. Contentoo is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door Contentoo betrachte zorg. Contentoo is daarnaast niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

Klachten

 1. Bij Contentoo ingediende klachten worden binnen een termijn van 3 werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst.
 2. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet bij Contentoo is gemeld binnen drie werkdagen na het moment waarop de aan de klacht ten grondslag liggende situatie of handeling zich voortdeed of waarop deze zich openbaarde of redelijkerwijs kon openbaren aan Gebruiker, tenzij uit de aard van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

 Inschakeling derden

 1. Contentoo is gerechtigd om bij de uitoefening van de diensten, waar nodig, derden in te schakelen. Contentoo is niet verplicht om Gebruiker hiervan op de hoogte te brengen. Gebruikmaking van de diensten van Contentoo impliceert dat de Gebruiker Contentoo machtigt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Gebruiker te aanvaarden.
 2. Contentoo neemt uiterste zorgvuldigheid in acht bij het inschakelen van derden. Contentoo is echter niet aansprakelijk voor het handelen dan wel nalaten van deze ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Contentoo.

Ongeldigheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijven Contentoo en Gebruiker gebonden aan de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. Contentoo zal een nietige dan wel onverbindende bepaling vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling, rekening houdend met het oogmerk van deze algemene voorwaarden.

Wijzigingen

Contentoo behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te vullen en/of te wijzigen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de Website. 

Overige bepalingen

 1. Contentoo mag te allen tijde aanpassingen maken aan het ontwerp of functioneren van de Website, waaronder de ten grondslag liggende technische mechanismen.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen voor Gebruiker, maar ook voor andere personen die zijn betrokken of betrokken zijn geweest bij het gebruik maken van diensten van Contentoo of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of zou kunnen rusten. Dit geldt tevens voor hun rechtsopvolgers onder algemene titel.

 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Deze algemene voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen Contentoo en Gebruikers zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.

Algemene Voorwaarden Contentoo B.V. voor Freelancers

Dit zijn de algemene voorwaarden van Contentoo (“Contentoo”) voor Freelancers (zoals hieronder gedefinieerd). Contentoo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66406234.

 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Contentoo verleent aan Freelancers, al dan niet via de website contentoo.com (de “Website”), op elke overeenkomst die tot stand komt tussen Contentoo en een Freelancer en tussen een Freelancer en een Gebruiker (zoals hieronder gedefinieerd) en alle rechtsbetrekkingen en (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien.
 2. Door gebruik te maken van de Website en de diensten van Contentoo wordt de gebondenheid aan deze algemene voorwaarden aanvaard.
 3. Onder “Gebruikers” wordt verstaan alle natuurlijke personen en alle rechtspersonen die de Website bezoeken, op de Website inloggen, en/of de op de Website verstrekte informatie gebruiken, delen en/of informatie plaatsen.
 4. Onder “Freelancers”wordt verstaan alle natuurlijke personen en alle rechtspersonen die de Website bezoeken, op de Website inloggen, en/of de op de Website verstrekte informatie gebruiken, delen en/of informatie plaatsen, die via de Website opdrachten aannemen en uitvoeren en via de Website facturen versturen.
 5. De bovenstaande definities worden in deze algemene voorwaarden zowel in enkelvoud als in meervoud gehanteerd.

Contentoo

Contentoo biedt een online platform, meer specifiek een online marktplaats, voor bedrijven, ondernemers en dienstverleners op tekstueel gebied of op andere gebieden van zakelijke en creatieve dienstverlening Contentoo verleent middels haar online platform/marktplaats de volgende diensten:

 • Contentoo adviseert bedrijven en ondernemers over oplossingen en producten op tekstueel gebied of op andere gebieden van zakelijke en creatieve dienstverlening.
 • Contentoo treedt op als intermediair tussen afnemers en aanbieders van voornoemde oplossingen en producten (hierna tevens te noemen: “het contentproduct”), en koppelt aldus bedrijven en ondernemers aan tekstschrijvers, tekstbureaus of andere creatieve en zakelijke dienstverleners.
 • Contentoo verleent diensten richting afnemers (Gebruikers) en aanbieders (Freelancers) rondom de afhandeling van transacties die via het online platform/marktplaats tot stand zijn gekomen, waaronder op het vlak van financiële en logistieke afhandeling.
 • Contentoo verkoopt en levert tijd en ruimte voor publiciteit op websites en in andere media ter promotie van tekstschrijvers, tekstbureaus en/of zakelijke dienstverleners.

Doel

Contentoo biedt Freelancers de mogelijkheid via de Website opdrachten te verwerven bij Gebruikers voor het leveren van contentproducten. Contentoo verzorgt op haar online platform/marktplaats de matching tussen Gebruiker en Freelancer, faciliteert de totstandkoming en levering van het contentproduct, en verleent diensten aan Freelancers en Gebruikers ten behoeve van de financiële en logistieke afhandeling van de tussen hen via Contentoo tot stand gekomen transacties. Voor deze diensten berekent Contentoo een fee als percentage van de orderwaarde van de tussen Gebruiker en Freelancer tot stand gekomen overeenkomst tot het maken en leveren van een contentproduct. Voor de relatie tussen Contentoo en de Freelancer, inclusief de opstelling en de licentieverlening van de tekst, gelden deze algemene voorwaarden voor Freelancers en de daarop betrekking hebbende documenten.

Aanmelding

Freelancers kunnen zich aanmelden bij Contentoo met behulp van het hiervoor bestemde formulier op de Website www.contentoo.com. Met de aanmelding (registratie) bij de Website aanvaardt de Freelancer de op het tijdstip van registratie geldende algemene voorwaarden van Contentoo voor Freelancers. De Freelancer garandeert dat alle door hem verstrekte gegevens juist, volledig en naar waarheid zijn ingevuld. De Freelancer is verplicht zijn gegevens met behulp van de hem ter beschikking gestelde inloggegevens actueel te houden. Als de registratie is geslaagd, moet de Freelancer het aangegeven e-mailadres bevestigen. Ook dient de Freelancer minstens vijf teksten te uploaden, welke Contentoo alleen zal gebruiken voor het vaststellen van het contentprofiel van de betreffende auteur, door middel van een analyse door het door Contentoo voor deze doeleinden ontwikkelde algoritme.

Acceptatie opdrachten

Een Gebruiker zal via de Website een of enkele Freelancers gepresenteerd krijgen door Contentoo, waarna de Gebruiker kan kiezen aan wie hij zijn opdracht voor het maken en leveren van een contentproduct wilt verstrekken. Na deze keuze zal de gekozen Freelancer hiervan een bericht per e-mail ontvangen. Vervolgens heeft de gekozen Freelancer 3 (drie) uur de tijd om te reageren op de aangeboden opdracht en aan te geven of hij deze wilt accepteren. De algemene voorwaarden van Contentoo zijn daarbij van toepassing op die overeenkomst: die voor Gebruikers zijn van toepassing voor de Gebruiker, en die voor Freelancers (deze algemene voorwaarden) voor de Freelancer.

Algemene voorwaarden van de Freelancer

Indien Freelancer via Contentoo of de Website met een Gebruiker een overeenkomst aangaat voor het leveren van content, zijn de algemene voorwaarden van Contentoo exclusief van toepassing. Freelancer mag aanvullende voorwaarden stellen, welke dan helder en transparant inzichtelijk moeten worden gemaakt richting Gebruiker en Contentoo. Dergelijke aanvullende voorwaarden mogen nimmer in tegenspraak zijn met de algemene voorwaarden van Contentoo, en mocht dat toch het geval zijn, dan vigeren de algemene voorwaarden van Contentoo. De acceptatie van een contentproduct en de betaling daarvan door Gebruiker zonder uitdrukkelijke tegenspraak, geldt niet als erkenning van of instemming met de algemene voorwaarden van de Freelancer.

Opleveren contentproduct

Freelancer is gebonden de opdracht uit te voeren conform de in de opdracht gedefinieerde eisen, onder andere wat betreft kwaliteit en tijdslijnen. Indien de Freelancer niet de afgesproken kwaliteit levert, of niet binnen de afgesproken deadline levert, kan de Gebruiker zich op het standpunt stellen dat er van betaling door hem conform de opdracht geen sprake kan zijn omdat er niet, niet tijdig of niet toereikend is geleverd. Contentoo zal zich bij dergelijke disputen inspannen om tot een voor zowel de Gebruiker als Freelancer acceptabele oplossing te komen. De Freelancer gaat ermee akkoord dat Contentoo deze bemiddelende rol speelt, en verleent daaraan zijn volledige medewerking. In het kader van de uitvoering van deze bemiddelende rol zal Contentoo tevens een mening c.q. standpunt terzake het dispuut vormen en deze ventileren richting Gebruiker en Freelancer. Indien Contentoo van mening is dat er sprake is van een wanprestatie, en er naar haar mening onvoldoende zicht is op een (spoedige) oplossing van het dispuut, heeft Contentoo het recht om een alternatief contentproduct te (laten) maken en leveren aan de Gebruiker. Indien Contentoo van dit recht gebruik maakt, en de Gebruiker dit alternatieve contentproduct aanvaardt, dan is Gebruiker niet langer gebonden aan de afname van (en aldus betaling voor) het door de Freelancer opgeleverde betwiste contentproduct. Ook heeft Contentoo het recht om de Freelancer van het platform (de Website) te verwijderen indien zij van mening is dat er sprake is van wanprestatie, waardoor de Freelancer niet langer opdrachten krijgt aangeboden via Contentoo.

Vertrouwelijke informatie

Freelancer zal gedurende de duur van de overeenkomst met c.q. de dienstverlening aan Contentoo opdrachten uitvoeren voor eindklanten, zijnde klanten van Contentoo, die dus aan te merken vallen als de uiteindelijke opdrachtgevers. Tijdens en ten behoeve van de uitvoering van die opdrachten zullen Contentoo en haar opdrachtgevers vertrouwelijke informatie (kunnen) verstrekken aan Freelancer. Vertrouwelijke informatie betreft alle informatie die door de verstrekker is aangemerkt als zijnde vertrouwelijk alsmede informatie waarvan de Freelancer als ontvanger het vertrouwelijke karakter anderszins kent of redelijkerwijs behoort te kennen. In ieder geval geldt als vertrouwelijke informatie de aard, achtergronden en doelstellingen van de door de Freelancer uit te voeren opdracht.

Freelancer zal alle aan hem verstrekte vertrouwelijke informatie volledig geheimhouden, zowel gedurende de duur van de overeenkomst met c.q. de dienstverlening aan Contentoo als na de beëindiging daarvan. Onder geheimhouden wordt in dit verband in ieder geval verstaan dat:

• van de vertrouwelijke informatie geen mededelingen aan derden, zowel mondeling als schriftelijk en zowel direct als indirect, mogen worden gedaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verstrekkende partij; en/of
• vertrouwelijke informatie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verstrekkende partij niet ten andermans nutte mag worden gebruikt;
• vertrouwelijke informatie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verstrekkende partij niet ten eigen nutte mag worden gebruikt.

De verplichting van Freelancer tot geheimhouding van de vertrouwelijke informatie en zich te onthouden van het gebruik daarvan voor enig ander doel is niet van toepassing op informatie die:
• algemeen bekend of openbaar is, anders dan als gevolg van een inbreuk van Freelancer op deze afspraken ten aanzien van geheimhouding;
• door Freelancer is ontvangen van een derde partij die deze informatie niet onrechtmatig heeft verkregen.

Facturatie door Contentoo

Contentoo verleent aan Gebruikers en Freelancers tevens diensten rondom de financiële afhandeling van de tussen Gebruikers en Freelancers via Contentoo gesloten overeenkomst tot het maken en leveren van een contentproduct. Dit betekent onder andere dat Contentoo de facturatie richting de Gebruiker alsmede de incasso verzorgt. Na het (via Contentoo) tot stand komen van een overeenkomst tussen de Gebruiker en de Freelancer, komt er automatisch tevens een overeenkomst tot stand tussen Contentoo en de Freelancer, waarbij de Freelancer zijn vordering op de Gebruiker cedeert aan Contentoo. De door Contentoo bij Gebruiker geïncasseerde gelden zullen binnen drie werkdagen worden overgemaakt aan Freelancer na aftrek van de fee die Contentoo in rekening brengt voor haar diensten. Gelden die om welke reden dan ook niet door Contentoo geïncasseerd kunnen worden bij de Gebruiker, kunnen en zullen dan ook niet door Contentoo aan de Freelancer worden overgemaakt, tenzij Contentoo verwijtbaar nalatig is geweest bij het incasseren van gelden. Aldus delen Contentoo en de Freelancer het debiteurenrisico.

Direct werken met Gebruiker

Het is Freelancer niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Contentoo een directe of alternatieve indirecte zakelijke relatie met Gebruiker aan te gaan buiten Contentoo c.q. de Website om, gedurende een periode van drie jaar na het laatste contact tussen Freelancer en Gebruiker via Contentoo of de Website. Tot een directe zakelijke relatie behoort tevens een arbeidsrelatie. Indien Contentoo geen toestemming is gevraagd of heeft gegeven, heeft Contentoo, in geval van totstandkoming van een directe of alternatieve indirecte leverancier-afnemer relatie tussen Freelancer en Gebruiker, recht op een financiële compensatie door Freelancer ter omvang van 30% van de in het kader van die relatie gefactureerde bedragen gedurende een periode van drie jaar na de totstandkoming van die directe of alternatieve indirecte relatie, waarbij Freelancer zich verplicht om Contentoo hier volledig inzicht in en bewijs van te leveren. In geval van totstandkoming van een arbeidsrelatie tussen Freelancer en Gebruiker, heeft Contentoo recht op een eenmalige financiële compensatie door Gebruiker ten bedrage van € 10.000. Contentoo behoudt daarbij het recht voor tot het verhalen van volledige schadevergoeding op Freelancer.

 Wijziging van deze algemene voorwaarden

Contentoo behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden altijd aan te passen. Freelancers worden hierover per e-mail en door middel van de publicatie van de geactualiseerde algemene voorwaarden op www.contentoo.com/nl/algemene-voorwaarden hiervan op de hoogte gesteld. Indien Freelancer niet akkoord gaat met de aangepaste algemene voorwaarden, dient zij dit onverwijld bekend te maken aan Contentoo, waarna Contentoo en Freelancer afspraken zullen maken over hoe reeds lopende opdrachten voor productie en levering van content, zullen worden afgehandeld. Contentoo heeft daarbij te allen tijde het recht het account van de Freelancer te verwijderen. Continuatie van het gebruik van de diensten van Contentoo door de Freelancer, waaronder de Website, betekent instemming met de aangepaste algemene voorwaarden.

Privacy Policy

Dit is de Privacy Policy van Contentoo B.V. (hierna te noemen “Contentoo”, “wij,” “ons” of “onze”). Contentoo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66406234. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website www.contentoo.co (de “Website”). Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze welke in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Door het gebruiken van onze Website, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website (“Gebruikers”).

 Wat voor gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende gegevens die u ons verstrekt:

 1. naam;
 2. bedrijfsnaam;
 3. telefoonnummer;
 4. adres;
 5. BTW-nummer;
 6. bankrekeningnummer;
 7. KvK-nummer;
 8. gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres wanneer u zich registreert voor een Contentoo account;
 9. profiel-informatie die u verstrekt via uw account;
 10. communicatie tussen Contentoo en u (wij mogen u dienst-gerelateerde e-mails sturen). 

Log file informatie

Wij verzamelen informatie die uw browser stuurt wanneer u onze Website bezoekt. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

Analytische diensten

Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends van de Website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door uw computer of andere apparaten, onze Website, de webpagina’s die uw bezoekt, add-ons en door andere informatie die ons helpen bij het verbeteren van onze Website. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Google analytics installeert een permanente cookie op uw web browser om u te identificeren. De cookie kan door niemand anders dan Google worden gebruikt. Google’s bevoegdheid om informatie te gebruiken en delen wordt beperkt door de ‘Google Analytics Terms of Use’ en de ‘Google Privacy Policy’. U kunt voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen.

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Website te ondersteunen en verbeteren door:

 1. informatie te onthouden, zodat een bezoeker niet steeds opnieuw hoeft in te loggen
 2. het verbeteren en testen van de doeltreffendheid van de website;
 3. de bezoeker toegang te geven tot zijn informatie nadat de bezoeker is aangemeld;
 4. de statistieken in kaart te brengen, zoals het totaal aantal bezoekers en verkeer op de website;
 5. technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren;
 6. nieuwe producten en functies te testen of te ontwikkelen;
 7. de bezoeker te informeren over de acceptatie van zijn bestelling;
 8. de bezoeker te informeren over het verloop van zijn bestelling.

Communicatie

Wij mogen uw informatie gebruiken om uw te contacteren met nieuwsbrieven of marketing- en promotiedoeleinden die voor u interessant kunnen zijn. U kunt zich afmelden voor deze communicatie door op afmelden te klikken.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Algemeen
Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.

Zeggenschapswijziging
Wanneer Contentoo, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Policy moeten opvolgen.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade
Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kunnen worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

Beveiliging en veiligheid

Contentoo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd (zoals het aanvragen van een uniek wachtwoord). Echter, Contentoo kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het handhaven van uw unieke wachtwoord en account-informatie en voor het beheren van de e-mails tussen u en Contentoo. Wij zij niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

Internationale overdraging

Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die buiten Nederland bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de wet, bewaart Contentoo persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden.

Inzage, correcties en recht van verzet

Wanneer u inzage wilt tot uw gegevens of als u uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen indien deze onjuist, irrelevant of onvolledig zijn, dan kunt u contact opnemen met Contentoo door een e-mail te sturen naar support@contentoo.com of een brief sturen aan: Contentoo B.V., Beulingstraat 8, 1017 BA Amsterdam.

Applicaties, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan regels en beleid.

Privacy van minderjarigen

Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 18 jaar (“Minderjarigen”). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van Minderjarigen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw toestemming persoonlijke gegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact met ons opnemen via support@contentoo.com.

Wijzigingen

Contentoo kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met Contentoo door een e-mail te sturen naar support@contentoo.com