Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Contentoo B.V. voor Gebruikers

Dit zijn de algemene voorwaarden van Contentoo B.V. (“Contentoo”) voor Gebruikers (zoals hieronder gedefinieerd). Contentoo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66406234.

 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Contentoo verleent aan Gebruikers van de website contentoo.co (de “Website”), op elke overeenkomst die tot stand komt tussen Contentoo en een Gebruiker en tussen een Gebruiker en een Freelancer (zoals hieronder gedefinieerd) en alle rechtsbetrekkingen en (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien.
 2. Door gebruik te maken van de Website en de diensten van Contentoo wordt de gebondenheid aan deze algemene voorwaarden aanvaard.
 3. Onder “Gebruikers” wordt verstaan alle natuurlijke personen en alle rechtspersonen die de Website bezoeken, op de Website inloggen, en/of de op de Website verstrekte informatie gebruiken of delen, en/of informatie op de Website plaatsen.
 4. Onder “Freelancers”wordt verstaan alle natuurlijke personen en alle rechtspersonen die de Website bezoeken, op de Website inloggen, en/of de op de Website verstrekte informatie gebruiken of delen, en/of informatie op de Website plaatsen, die via de Website opdrachten aannemen en uitvoeren en Contentoo of de Gebruiker hiervoor factureren.
 5. De algemene voorwaarden van Contentoo zijn beschikbaar op de Website van Contentoo: contentoo.co/algemene-voorwaarden-gebruikers.
 6. De bovenstaande definities worden in deze algemene voorwaarden zowel in enkelvoud als in meervoud gehanteerd.

Contentoo

Contentoo biedt een online platform, meer specifiek een online marktplaats, voor bedrijven, ondernemers en dienstverleners op tekstueel gebied of op andere gebieden van zakelijke en creatieve dienstverlening Contentoo verleent middels haar online platform/marktplaats de volgende diensten:

Doel

De Website van Contentoo heeft als doel Gebruikers op een gemakkelijke en snelle manier aan goede content te helpen. Dat doet Contentoo door Gebruikers te koppelen aan Freelancers, waaruit Gebruiker een keuze kan maken en bij wie de Gebruiker gelegenheid heeft content te bestellen en af te nemen. Contentoo verzorgt de matching tussen Gebruiker en Freelancer en verleent diensten richting hen, waaronder diensten ten behoeve van de logistieke en financiële afhandeling van de tussen hen via Contentoo tot stand gekomen transacties.

Functie Website

Het is Gebruiker bekend dat Contentoo de bij haar in opdracht gegeven content niet zelf produceert. Contentoo is slechts intermediair (tussenpersoon) en koppelt de Gebruiker aan enkele voor hem geschikte Freelancers. De Gebruiker maakt vervolgens zelf een keuze uit dit aanbod van Freelancers. Als geen enkele Freelancer beschikbaar is of in staat is het door de Gebruiker gewenste contentproduct te leveren, heeft Contentoo het recht om zonder enige verdere verplichting, waaronder een verplichting tot schadeloosstelling, af te zien van de bemiddelingsopdracht van Gebruiker. Voor de Gebruiker geldt een overeenkomstig recht tot intrekking van een bemiddelingsopdracht voordat er een overeenkomst tussen hem en een Freelancer tot stand is gekomen.

Gebruik Website

 1. Gebruiker dient bij het gebruik van de Website Nederlandse en andere van toepassing zijnde wet- of regelgeving in acht te nemen.
 2. Gebruiker mag het volgende niet via de Website verspreiden:
  1. Plagiaat en/of eerder gepubliceerde content;
  2. Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
  3. Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn;
  4. Ongevraagde reclame (spam);
  5. Foute of misleidende informatie; en/of
  6. Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere Gebruikers aan te richten.
 3. Gebruiker mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.
 4. Gebruiker mag geen andere Gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld, en dan uitsluitend via de mogelijkheden die de Website daartoe biedt.
 5. Indien Gebruiker melding wil maken van een andere Gebruiker die de Website misbruikt, kan Gebruiker een bericht sturen naar support@contentoo.co.
 6. Contentoo behoudt zich het recht voor de aan Gebruiker verstrekte informatie aan te passen of weg te laten, voordat deze kenbaar wordt gemaakt aan Gebruikers en/of op de Website wordt gepubliceerd.

Bevestigingsmail

Nadat de Gebruiker een opdracht plaatst via de Website ontvangt hij van Contentoo namens de Freelancer een e-mail waarin hij bedankt wordt voor de bestelling bij de Freelancer via de Website en bevestigt Contentoo dat de opdracht is ontvangen en aanvaard door de Freelancer (de “Bevestigingsmail”). Dit is het moment waarop de overeenkomst tot het leveren en afnemen van een contentproduct tussen Gebruiker en Freelancer officieel tot stand komt. Het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres wordt door Contentoo gebruikt voor de communicatie over de opdracht. Contentoo streeft naar de beste kwaliteit van de Website en diensten, en is het eerste meld- c.q. escalatiepunt als er een probleem is met het contentproduct, of de levering en afhandeling daarvan. Contentoo selecteert de Freelancers op basis van vooraf bepaalde selectiecriteria teneinde kwaliteit zo optimaal mogelijk te waarborgen.

 

Direct werken met Freelancer

Het is Gebruiker niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Contentoo een directe of alternatieve indirecte zakelijke relatie met Freelancer aan te gaan buiten Contentoo c.q. de Website om, gedurende een periode van drie jaar na het laatste contact tussen Gebruiker en Freelancer via Contentoo of de Website. Tot een directe zakelijke relatie behoort tevens een arbeidsrelatie. Indien Contentoo geen toestemming is gevraagd of heeft gegeven, heeft Contentoo, in geval van totstandkoming van een directe of alternatieve indirecte afnemer-leverancier relatie tussen Gebruiker en Freelancer, recht op een financiële compensatie door Gebruiker ter omvang van 25% van de in het kader van die relatie gefactureerde bedragen gedurende een periode van drie jaar na de totstandkoming van die directe of alternatieve indirecte relatie, waarbij Gebruiker zich verplicht om Contentoo hier volledig inzicht in en bewijs van te leveren. In geval van totstandkoming van een arbeidsrelatie tussen Gebruiker en Freelancer, heeft Contentoo recht op een eenmalige financiële compensatie door Gebruiker ten bedrage van € 10.000. Contentoo behoudt daarbij het recht voor tot het verhalen van volledige schadevergoeding op Gebruiker.

Account 

 1. Gebruiker dient minstens 18 jaar oud zijn om een account op de Website aan te mogen maken en gebruik te mogen maken van de diensten van Contentoo.
 2. Gebruiker dient de inloggegevens van zijn account af te schermen voor anderen.
 3. Gebruiker dient zijn wachtwoord strikt geheim te houden. Contentoo mag ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met het account van Gebruiker, door, onder toezicht van, of met instemming van Gebruiker gebeurt.
 4. Indien Gebruiker denkt of weet dat zijn account misbruikt wordt of kan worden, dient Gebruiker dat zo snel mogelijk melden bij Contentoo. Contentoo zal in dat geval passende maatregelen nemen.
 5. De Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn gedrag en eventuele gegevens, tekst, bestanden, informatie, gebruikersnamen, beelden, foto’s, profielen, grafische kunst, werken waarop auteursrechten rusten, links en andere inhoud of materialen.
 6. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de (vertrouwelijke) gegevens die hij aan Contentoo verstrekt en voor het weglaten van (vertrouwelijke) gegevens. Contentoo adviseert en verzoekt de Gebruiker om uitsluitend die (vertrouwelijke) gegevens te vertrekken die strikt nodig zijn voor de Website of het Contentproduct.
 7. Contentoo is gerechtigd om naar eigen inzicht te bepalen of een account zal worden verstrekt.
 8. Contentoo heeft te allen tijde het recht om accounts, profielen, data en overige informatie aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft Contentoo het recht Gebruikers de toegang tot de Website te ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 9. Indien Contentoo van mening is dat Gebruiker de wet of deze algemene voorwaarden overtreedt, kan Contentoo de Gebruiker (deels) uitsluiten van de Website. Contentoo kan de Gebruiker bijvoorbeeld uitsluiten van de Website door:
  1. het account van Gebruiker te blokkeren of verwijderen; of
  2. onderdelen van de Website voor Gebruiker te blokkeren.

Acceptatie van het contentproduct

Nadat het contentproduct ter beschikking is gesteld door Freelancer aan Gebruiker, kan deze door Gebruiker worden geaccepteerd. Contentoo draagt als intermediair geen enkele verantwoordelijkheid voor de geschiktheid van het contentproduct voor de door Gebruiker beoogde doel(en), en geeft derhalve ook geen garantie op het contentproduct. Mocht Gebruiker menen dat het contentproduct redelijkerwijs niet door hem geaccepteerd kan worden, dan dient hij dit binnen drie werkdagen na de ter beschikking stelling kenbaar te maken aan Freelancer en Contentoo. Zonder een dergelijke kenbaar making geldt het contentproduct drie werkdagen na de ter beschikking stelling als geaccepteerd. Het contentproduct geldt ook als geaccepteerd als het geheel of gedeeltelijk door Gebruiker is c.q. wordt gebruikt.

Eigendomsrecht

Als Gebruiker het contentproduct heeft geaccepteerd en volledig heeft betaald, kent de Freelancer de Gebruiker een geografisch en wat betreft tijd onbeperkt exclusief recht toe het geaccepteerde en betaalde contentproduct te gebruiken, te vermenigvuldigen, te verspreiden, publiekelijk voor de dragen, publiekelijk te reproduceren, op te slaan en aan te passen. Deze rechten zijn niet overdraagbaar en sublicentieerbaar.

Tarieven en betaling

 1. Alle prijzen gehanteerd c.q. gecommuniceerd door Contentoo zijn exclusief BTW.
 2. Betaling van facturen van Contentoo (al dan niet namens de Freelancer) dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
 3. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Gebruiker zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Gebruiker is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.
 4. Indien een Gebruiker in verzuim is, doordat bijvoorbeeld verschuldigde bedragen door Contentoo niet geïncasseerd kunnen worden, is Contentoo gerechtigd het account van de betreffende Gebruiker al dan niet tijdelijk te blokkeren danwel op te heffen.
 5. Door Contentoo of Freelancer gehanteerde c.q. gecommuniceerde tarieven kunnen in de navolgende gevallen worden verhoogd:
  1. In het geval van wettelijke prijsverhogingen, waarbij de prijsverhoging niet hoger zal zijn dan deze wettelijke prijsverhoging;
  2. Binnen drie maanden na de totstandkoming van een overeenkomst tussen Gebruiker en Freelancer terzake een te leveren contentproduct, indien dit het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; en/of
  3. Vanaf drie maanden na de totstandkoming van een overeenkomst tussen Gebruiker en Freelancer terzake een te leveren contentproduct, indien de verhoging niet onredelijk is.

 Aansprakelijkheid

 1. Contentoo is als intermediair geen partij bij de overeenkomsten die tussen Gebruikers en Freelancers tot stand komen en is dan ook niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen Gebruikers en Freelancers. In het geval van een conflict dienen Gebruikers en Freelancers dit zelf op te lossen. Waar mogelijk zal Contentoo zich inspannen om hierbij behulpzaam te zijn.
 2. Contentoo is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Contentoo en tot maximaal 25% van het bedrag dat in de betreffende factuur vermeld staat.
 3. Contentoo is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op de Website of die van:
  1. gelinkte websites, ook niet indien sprake is onvolkomenheden; en/of
  2. onjuistheden in de door ons beschikbaar gestelde informatie.
 4. Contentoo is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen of het vanwege andere redenen voor enige duur niet beschikbaar zijn van de Website.
 5. Contentoo neemt voor de beveiliging van gegevens van Gebruikers en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van Contentoo kan worden verwacht. Contentoo is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door Contentoo betrachte zorg. Contentoo is daarnaast niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

Klachten

 1. Bij Contentoo ingediende klachten worden binnen een termijn van 3 werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst.
 2. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet bij Contentoo is gemeld binnen drie werkdagen na het moment waarop de aan de klacht ten grondslag liggende situatie of handeling zich voortdeed of waarop deze zich openbaarde of redelijkerwijs kon openbaren aan Gebruiker, tenzij uit de aard van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

 Inschakeling derden

 1. Contentoo is gerechtigd om bij de uitoefening van de diensten, waar nodig, derden in te schakelen. Contentoo is niet verplicht om Gebruiker hiervan op de hoogte te brengen. Gebruikmaking van de diensten van Contentoo impliceert dat de Gebruiker Contentoo machtigt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Gebruiker te aanvaarden.
 2. Contentoo neemt uiterste zorgvuldigheid in acht bij het inschakelen van derden. Contentoo is echter niet aansprakelijk voor het handelen dan wel nalaten van deze ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Contentoo.

Ongeldigheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijven Contentoo en Gebruiker gebonden aan de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. Contentoo zal een nietige dan wel onverbindende bepaling vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling, rekening houdend met het oogmerk van deze algemene voorwaarden.

Wijzigingen

Contentoo behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te vullen en/of te wijzigen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de Website.

 Overige bepalingen

 1. Contentoo mag te allen tijde aanpassingen maken aan het ontwerp of functioneren van de Website, waaronder de ten grondslag liggende technische mechanismen.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen voor Gebruiker, maar ook voor andere personen die zijn betrokken of betrokken zijn geweest bij het gebruik maken van diensten van Contentoo of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of zou kunnen rusten. Dit geldt tevens voor hun rechtsopvolgers onder algemene titel.

 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Deze algemene voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen Contentoo en Gebruikers zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.